Milieu

‘Sustainable development’ oftewel duurzame ontwikkeling. De kunst is dat wij een duurzame bedrijfsvoering gaan voeren

zonder negatieve gevolgen voor ons nageslacht. Het Duurzaamheidsverslag toont aan hoe uw organisatie het fenomeen duurzaamheid tot

uitdrukking brengt.

Environment staat voor milieu maar ook tevens voor duurzaamheid. Milieu en duurzaamheid zijn op dit moment de ‘mode’-woorden. Hoe ‘milieubewust’ bent u? Hoe voert u duurzame bedrijfsvoering? In deze moderne tijd willen wij allemaal zorgdragen voor ons nageslacht en respect hebben voor onze schaarse fossiele bronnen. Steeds meer gaan uw klanten uw producten beoordelen op hun duurzaamheidsaspecten.

 

Milieumanagement

Bedrijfsvoering heeft nu eenmaal te maken met milieurisico’s. Bodemkwaliteit, geluidhinder, luchtemissie, verontreinigd water en vele andere milieu-aspecten vormen een bedreiging in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 eisen is een systematische aanpak om uw milieurisico’s te verminderen en de milieurisico’s beheersbaar te maken. Centraal staan drie belangrijke uitgangspunten: het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance), de beheersing van milieurisico’s en het streven naar milieuverbeteringen. Een certificaat voor het milieumanagementsysteem is een blijk van waardering hoe uw organisatie omgaat met milieu.

 

Duurzaamheid

‘Sustainable development’ oftewel duurzame ontwikkeling. De kunst is dat wij een duurzame bedrijfsvoering gaan voeren zonder negatieve gevolgen voor ons nageslacht. Het duurzaamheids- verslag toont aan hoe uw organisatie het fenomeen duurzaamheid tot uitdrukking brengt.

 

Milieuaspectenregister

Het milieuaspectenregister is onlosmakelijk verbonden aan uw ISO14001 certificering. Een eis waar de laatste jaren bij ISO-auditors veel aandacht voor is. Wij werken volgens de methodes die zijn beschreven in het SCCM informatieblad “InventarIsatIe en evaluatie van mIlIeuaspecten voor productIeorganIsatIes bInnen Iso 14001” en altijd met een risicobenadering.

 

Dit geldt ook als een inventarisatie van de van toepassing zijnde wetgeving dient plaats te vinden omdat niet aan alle wetgeving een even zwaar gewicht dient te worden toegekend.

 

Vergunningen en gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling en vergunningen zijn vandaag de dag een complexe aangelegenheid, niet in het minst door de veelheid aan regels, maar in het bijzonder door de vele belanghebbenden in een dergelijk proces. Bij diverse gebiedsontwikkelingen maar ook vergunningstrajecten ontstaan adviesvraagstukken. Dit kan uiteenlopen van een volledig MER-traject met bijbehorende onderzoeken in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling tot een bodemonderzoek bij een

bedrijfsovername.

 

Hoe wij u kunnen begeleiden in het beheersen van milieurisico's en duurzame bedrijfsvoering

Wij kunnen voor u het gehele traject van ontwerp, implementatie, beheer, audits tot certificatie van het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 verzorgen. Ook voor het definiëren van doelstellingen in relatie tot duurzaamheid en voor de verantwoording hiervan (duurzaamheidsjaar- verslag) bent u bij ons op het goede adres.

 

De afgelopen jaren is er veel expertise opgebouwd op het gebied van duurzame gebiedsontwikke- ling, vergunningen en het opstellen van specifieke milieuaspectenregisters. Wij verplaatsen ons in zowel de opdrachtgever als de stakeholders waarbij het uiteindelijke doel van de opdrachtgever altijd voor ogen gehouden wordt. Wij staan voor duurzame ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op het sociale vlak.

 

Wij geven in diverse procedures bij vergunningen sturing en leiding aan de adviseurs. Door deze werkwijze kunnen wij uw belangen als klant het beste vertegenwoordigen; een professionele kijk op de adviesvraag en kritische blik op de resultaten van het onderzoek. Onderzoeken die onlangs door ons zijn begeleid zijn: diverse complexe bodemonderzoeken, flora- en faunaonderzoek, verkeersonderzoek (inclusief luchtkwaliteit en geluid), veiligheidsrisico's (externe veiligheid),

explosievenonderzoek, marktonderzoek (voorafgaand aan ontwikkelingen), archeologisch onderzoek, asbestinventarisaties.

 

Door onze onafhankelijkheid van "uitvoerende" adviesbureaus kunnen we de afzonderlijke onderzoeken voor u aan een kritische second opinion onderwerpen.

 

Voor de diverse deelaspecten die onderdeel uitmaken van planontwikkeling hebben we een uitgebreid netwerk van collega’s opgebouwd die een onuitputtelijke bron vormen om te komen tot de juiste afwegingen in het planproces. Dit kan variëren van stedenbouwkundigen en marktonderzoekers tot constructeurs.

 

 Neem vrijblijvend contact op

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.