Arbo Health

In de Arbowet staan strengere regels, waaraan zowel werkgever als werknemer zich moeten houden. Het doel is het verminderen van risico’s in de arbeidsomstandigheden.

Health staat voor gezondheid en welzijn in relatie met de arbeidsomstandigheden (Arbo) op werkplekken. Hoe gaat u om met de nieuwe Machinerichtlijn? Hoe moet ik een aanvullende risico inventarisatie en evaluatie uitvoeren? En hoe zit het met de gevaren bij het werken met gevaarlijke stoffen? Wij zorgen ervoor dat deze vraagstelling inzichtelijk wordt gemaakt

en helder wordt geformuleerd.

 

Arbowet en-besluit

Met de invoering van de Arbowet nieuwe stijl in 2007 hanteert de overheid een nieuwe arbo-aanpak. De verantwoordelijkheid ligt nu niet alleen bij de werkgever maar ook bij de werknemer. Ook zijn er meer mogelijkheden om aan het arbo-beleid binnen de sector of de onderneming invulling te geven. In de Arbowet staan strengere regels, waaraan zowel werkgever als werknemer zich moeten houden. Het doel is het verminderen van risico’s in de arbeidsomstandigheden.

 

Aspecten in arbeidsomstandigheden

Verschillende aspecten in arbeidsomstandigheden zoals fysieke belasting, biologische agentia(legionella), chemische stoffen, asbest, etc. verdienen uw aandacht. Een arbeidshygiënische strategie biedt bescherming op het gebied van veiligheid en gezondheid van werknemers. Een dergelijke strategie berust op de volgende pilaren en in de volgende volgorde van belang: het treffen van bron-, collectieve-, individuele maatregelen en als het niet anders kan, het verschaffen

van persoonsbeschermingsmiddelen.

 

- Bronmaatregelen: het wegnemen van gevaarbronnen, bijvoorbeeld door schadelijke stoffen te

  vervangen door een veilige alternatief.

- Collectieve maatregelen: het nemen van collectieve maatregelen om risico’s te verminderen,

  bijvoorbeeld door centrale afzuiging voor gevaarlijke dampen te installeren.

- Individuele maatregelen: het verschaffen van persoonsspecifieke maatregelen, bijvoorbeeld

  taakroulatie om overbelasting te voorkomen.

- Persoonsbeschermingsmiddelen: als laatste redmiddel en tijdelijke noodmaatregel worden

  persoonsbeschermingsmiddelen verstrekt, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, helm,

  gehoorbescherming, etc.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij kunnen voor u het Arbo-beleid van uw bedrijf vaststellen, een (A)RI&E uitvoeren en vervolgens een plan van aanpak met actiepunten, een tijdsplanning en kostenraming opzetten. Wij geven trainingen op diverse gebieden als Machinerichtlijn, ATEX 153, NEN 3140, NEN 3840, gebruik van valbeveiligingen (harnassen), werken met gevaarlijke stoffen, etc. Wij helpen u met het opzetten van een managementsysteem (OHSAS 18001). Het begeleiden van het certificerings- traject, het uitvoeren van audits, en het maken van jaarverslagen behoren tot onze werkgebieden.

 

 Neem vrijblijvend contact op

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.